Statut Światowego Związku Żołnierzy AK

Statut obejmuje tekst jednolity
z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ŚZŻAK w dniu 15.03.2016 r.
i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w dniu 12.07.2016 r. sygn. akt. WA.XII NS-REJ.KRS/026836/16/636

Tekst jednolity Statutu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uwzgledniający zmiany podjęte na XIX Zjeździe Nadzwyczajnym Delegatów ŚZŻAK w dniu 8 października 2022 r.

Plik do pobrania